1.  Vejlby Klit > 2.  Information

2.  Information

  Vælg undermenu til venstre

Seneste nyheder :  (ældre opslag gemmes under "2.7 Diverse info.")


 

Nyhedsmail (22092022) er lagt på hjemmesiden, med følgende punkter:

Solcelleprojekt: Høvsøre solcellepark.

Hjemmeside: Overdragelse af hjemmesiden til foreningen.

Logo: Nyt logo til foreningen.

Udstykning ved Strandvejen: Vedr. lokalplan 229 –udstykning af 13 byggegrunde på Strandvejen.

Fællesmøde: Afholdt fællesmøde for bestyrelserne i de 3 grundejerforeninger; Vejlby Klitplantage,Vejlby Strand og Vejlby Klit.

Skilte: ”Sti til Strand”

 Find den under punkt 2.1 ”Nyhedsbreve"

 

   

Referat af ekstraordinær GF 28. maj 2022  -  Læs den HER

                                           Formandsberetning 2022  -  Læs den HER


                        Indkaldelse til ekstraordinær GF 2022  -  Læs den HER


Referat af ekstraordinær og ordinær GF 14. maj 2022  -  Læs den HER
Tilmelding til spisning ifbm GF den 14. maj 2022 er  forlænget til 4. maj.

 

Tilmelding til anniveje@ph.au.dk med opgivelse af antal samt sommerhusadressen.

 

Husk, at I selv skal have service med!

 

På forhånd tak.

Anni

21042022

Indkaldelse til Ordinær  &  Ekstraordinær Generalforsamling

Afholdes på fripladsen ved Viktoriavej – telt – Vejlby, 7673 Harboøre


Ekstraordinær Generalforsamling, lørdag den 14. maj 2022, kl. 10.00

                           Læs indkaldelsen HER

 

Ordinær Generalforsamling, lørdag den 14. maj 2022, kl. 10.30

                           Læs indkaldelsen HER


*************************************************

”Støtteforeningen til købmand” :

 

Nyt fra ”Støtteforeningen til købmand” på butikstorvet:

Mød vores nye købmand, Jens Bonde.
Jens åbner butikken den 7. Maj 2022

c

 Generalforsamling Vejlby Pumpelag af 2011 :

Indkaldes til den ordinære generalforsamling

Fredag d. 29.04.2022 kl. 19.00 i Harboøre Centeret

Læs indkaldelsen HER


 


NYHEDSBREV MARTS 2022

Generalforsamling Lørdag den 14. maj 2022.

Husk at sætte kryds i kalenderen!

Læs hele nyhedsbrevet HER
01022022

Meddelelse fra Købmandsgruppen

Støttemedlemmerne fra de tre grundejerforeninger ønsker selvfølgelig at vide, hvordan det gik/går med købmandsbutikken her i Vejlby. Rygterne om, at den ene part har trukket sig, og at den anden part har opbrugt sine ressourcer og ikke har kræfter til at fortsætte, er i overensstemmelse med sandheden. Men når det er sagt, så har angst for at have mistet sit indskud ikke noget på sig. Pengene er indtjent allerede her det første år. Butikken er en overskudsforretning, der gerne og sikkert også vil køre videre under lidt andre omstændigheder.


Læs hele beretningen her


  


05112021

Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde – 9. oktober 2021

Kan læses HER

( ligger under punkt  "2.5.1 Referater fra bestyrelsesmøder" )28092021Referater fra seneste generalforsamling  (11092021)


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kan læses HER


Referat fra den ordinære generalforsamling kan læses HER

14092021

Fibernet  etableringsperioden

Fællesbrev til Vejlby klitplantage inkl. Dalevej & Libravej, Vejlby klit, Vejlby strand

(Klik på ovenstående link for at læse/hente brevet)18082021

Ekstraordinær & ordinær Generalforsamling 2021

Se indkaldelser HER


07082021


Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Fredag d. 27.08.2021 kl. 19.00 i Harboøre Centeret

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Se indkaldelsen HER


07072021

Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.

 Til grundejerne

OBS – OBS – OBS

Da mange begivenheder/arrangementer er blevet rykket i fb.m. Covid 19, er vi desværre blevet nødt til at ændre datoen for vores generalforsamling 2021 igen-igen.

 Vi har i bestyrelsen valgt:

lørdag den 11. september 2021, kl 10.00.

Der bliver naturligvis udsendt den sædvanlige indkaldelse med dagsorden osv.

Så sæt venligst x i kalenderen, så vi kan mødes til en god/hyggelig generalforsamling i teltet på fællespladsen som sædvanlig.

 

 Rigtig god sommer og på gensyn.

På bestyrelsens vegne

Mads Klange


02022021

Kære alle grundejere i Vejlby Klitplantage.

På vegne af bestyrelsen, må vi hermed meddele, at vores kære formand igennem 20 år, Bjarne Leth, har solgt sit sommerhus og derfor naturligt udtræder af bestyrelsen.

For at vi kan give ham en velfortjent og varm tak, for hans store engagement igennem de mange år, vil vi naturligvis invitere ham og hans kone Anne, med til vores næste generalforsamling, så han på behørigt vis, kan give stafetten videre. 
Der bliver forhåbentlig mulighed for dette, ved vores generalforsamling den 1. maj, men sikkert ikke uden restriktioner. 

Vi har dermed også den glæde, at kunne byde et stort og hjerteligt velkommen til vores 1. suppleant Anni Veje Henriksen, der er trådt ind i bestyrelsen. 
Det er altid godt med et friskt boost, her midt i en meget særpræget tid, med Corona som modspiller. Vi forsøger dog med et virtuelt bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid. 

Bestyrelsen som den ser ud nu :

Mads Klange       : næstformand/formand
Christian Langer : kasserer
Kurt Pedersen.    : vejformand
Tove Meldgaard. : sekretær 
Anni Veje            : bestyrelsesmedlem 

Vi har valgt at passe på os selv og hinanden, så bestyrelsesmøder har været planlagt, men oftest er de blevet aflyst.
Som oplyst på vores hjemmeside(www.vejlbyklitplantage.dk) og nu ogsåvia Facebook-gruppen (Facebook siden: Vejlby Klitplantages Grundejerforening),
er der blevet oprettet en støtte forening til opstartshjælp, til en forhåbentlig ny købmand til området. 
Samtidig er der meddelt etablering af fibernet i hele området. Det er der også skrevet en information omkringpå hjemmesiden.
Men gå venligst selv ind og undersåg de opslag der kommer, da det jo er den eneste vej, vi kan holde flest muligt orienteret på.

Hvis der er spørgsmøl eller ideer til nye tiltag i vores område, modtages de jo altid med glæde. Facebook-gruppen er jo absolut en oplagt mulighed til, at komme hinanden ved, på en hurtig og nem måde.

Slutteligt et ønske om et godt og Coronafrit år og dermed et forhåbenligt glædeligt gensyn til maj, - når bøgen springer ud.

På bestyrelsens vegne
Tove Meldgaard


---  Mail modtaget 4 Januar 2021  ----  Seneste nyt fra Vesterhav Nord projektet  ----INFORMATIONSMØDE OM KYSTNÆRE VINDMØLLER VED VESTERHAV NORD


Energistyrelsen har den 14. december 2020 udstedt etablerings-tilladelse vedrørende opførelse af vindmøller ved Vesterhav Nord. Projektet består af 21 vindmøller med en installeret kapacitet på 180 MW med en totalhøjde på 193 meter. Opstilleren af vindmøllerne, Vattenfall, inviterer hermed alle interesserede til offentligt virtuelt informationsmøde om projektet.


Mødet holdes tirsdag den 12. januar 2021 kl. 19.00.


Hvad gør du?


Gå ind på https://avcenterlive.dk/VesterhavNord. Her kan du følge mødet, ligesom du også vil kunne stille spørgsmål undervejs i mødet. Vi gør opmærksom på, at vi hverken før eller under mødet kan yde teknisk assistance. Hele mødet vil dog blive optaget og blive præsenteret på Vattenfalls hjemmeside.


På mødet vil Vattenfall redegøre for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme.


Energistyrelsen vil redegøre for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af vindmøllernes etablering (værdi-tabsordningen) samt reglerne for køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i vindmølleprojektet  jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).


Alle er velkomne til at deltage i det virtuelle m�de


Har du ikke mulighed for at deltage, kan du efter m�det rekvirere det orienteringsmateriale, som vises, ved at kontakte Arne Rahbek p� tlf. 27 88 04 06 eller arne.rahbek@vattenfall.com


Du er altid velkommen til at kontakte Energistyrelsen, De Fire Vindm�lleordninger, p� mail: fo@ens.dk, hvis du har sp�rgsm�l om v�rditabsordningen eller k�beretsordningen.


REGLERNE FOR ANMELDELSE AF KRAV OM V�RDITABSERSTATNINGV�rditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindm�ller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte m�ller m� forventes at p�f�re de p�g�ldende ejen­domme et v�rditab.


Der skal sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr p� 4.000 kr., da m�lleopstiller ellers ikke er forpligtet til at betale erstatning for v�rditab. Kontonummer til brug for indbetalingen fremg�r af anmeldelsesskemaet.


Hvis du tilkendes erstatning for v�rditab, indg�r aftale med opstiller om erstatning, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, f�r du gebyret tilbage.


Kravanmeldelse


Anmeldelse af krav om erstatning for v�rditab skal ske til Energistyrelsen, som administrerer v�rditabsordningen.


Anmeldelsen skal v�re modtaget senest 8 uger efter, at m�det har v�ret holdt, hvilket vil sige inden tirsdag den 9. marts 2021 kl. 23.59.


Anmeldelsen af erstatningskrav kan ske via hjemmesiden www.taksationsmyndigheden.dk. Alternativt kan anmeldelsesskemaet rekvireres p� mail: post@tksm.dk.


Under s�rlige omst�ndigheder kan der senere end den 9. marts 2021 kl. 23.59 anmeldes krav om erstatning for v�rditab.


For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, kr�ves det dog, at ejeren af beboelsesejendommen af s�rlige grunde ikke har haft mulighed for at blive opm�rksom p� annonceringen af det offentlige m�de eller at ejeren ikke har kunnet frems�tte krav inden for 8-ugers-fristen pga. sygdom, l�ngere tids bortrejse el. lign.


Det videre forl�b


P� m�det � samt i orienteringsmaterialet � gives der n�rmere informa­tion om, hvordan kravanmeldelsen efterf�lgende h�ndteres, og hvordan v�rditabsvurderingen foreg�r. Informationen kan ogs� findes p� Energistyrelsens og Vattenfalls hjemmesider.


 

REGLERNE FOR K�BERETSORDNINGEN (I OVERBLIK)


 

K�beretsordningen forpligter vindm�lleopstilleren til at udbyde mindst 20% af vindm�lleprojektet som ejerandele til de lokale borgere.


Udbuddet af andele i vindm�lleprojektet vil blive annonceret i de k�bsberettigedes lokalomr�der.


Udbudsperioden er mindst 8 uger fra tidspunktet for annoncering, og i udbudsperioden skal opstiller afholde et m�de, hvor der orien­teres om udbuddet.


Bem�rk, at udbuddet f�rst finder sted, n�r der er opn�et etable­ringstilladelse til m�lleprojektet.


Der vil i �vrigt blive informeret n�rmere om reglerne for k�berets­ordningen p� m�det den 12. januar 2021, herunder vil det blive gennemg�et, hvem der er berettiget til at k�be andele.


 


jf. lovbekendtg�relse nr. 125 af 7. februar 2020.


 

 Der indkaldes hermed til den ordin�re, og udskudte generalforsamling, i Vejlby Pumpelag af 2011.

Fredag d. 25.09.2020 kl. 19.00 i Harbo�re Centeret


Dagsorden if�lge vedt�gternes �����������������������������������������§8:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Afl�ggelses af regnskabet 2019

5. Godkendelse af regnskabet

6. Budget for det kommende �r

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

10. Eventuelt


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsen er:

Formand: Knud Aage Nielsen � valgt i Vejlby Strand Ikke p� valg

N�stformand: Aksel Nielsen � valgt i Vejlby Klit Ikke P� valg

Kasserer: Fin Vandborg � valgt i Vejlby Klitplantage Ikke p� valg

Referent: Carsten Johansen � valgt i Vejlby Strand  P� valg

Bestyrelsesmedlem: Christian Langer � valgt i Vejlby Klitplantage P� valg


Suppleanterne er:

Oda Daniel � valgt i Vejlby Strand P� valg

Svend Aage Nielsen � valgt i Vejlby Klit P� valg

Bjarne Leth � valgt i Vejlby Klitplantage P� valg


Revisor og revisorsuppleanten er:

Revisor: Kjeld Schmidt P� valg

Suppleant: Mogens Ascanius P� valg


Forslag der �nskes behandlet p� generalforsamlingen, skal v�re formanden i h�nde senest 14 dage f�r afholdelsen af generalforsamlingen, ligesom tilmelding til formanden er n�dvendig af hensyn til det max antal p� 100 personer, der er i forhold til Corona p�buddet

 

Venlig hilsen - Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag af 2011

Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.

Nyhedsbrev Juli 2020.

K�re Grundejer.

S� er tiderne s� sm�t ved at blive normale efter corona perioden.

Set i perioden fra ubruddet og til i dag var det den rigtige beslutning at aflyse generalforsamlingen i �r.

Som tidligere n�vnt i et nyhedsbrev bliver generalforsamlingen afholdt 1 maj 2021, l�rdagen efter St.Bededag samme sted som vi plejer, 

nemlig i telt p� fripladsen ved Viktoriavej.

Hav vindm�llers placering er der stadig meget diskussion om, og vi m� se hvad det ender med, men de er da blevet rykket lidt l�ngere ud end til start.

Ellers har det v�ret en stille periode, ogs� for bestyrelsen hvor vi ligeledes har m�tte aflyse bestyrelsesm�de p.g.a. af coronaen.

Har i sp�rgsm�l til bestyrelsen er i meget velkommen til at skrive til os p� denne mail adresse:

mail@vejlbyklitplantage.dk

Girokort p� kontingent for 2020/2021 kommer med alm. post.

Forsat rigtig god sommer 

Bjarne Leth

Formand.


Modtaget fra �Bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af 2011�

! Vigtig information !

K�re medlemmer

P� grund af den nuv�rende situation omkring COVID 19, aflyser/uds�tter vi vores generalforsamling fredag d. 03.04.2020 kl. 19.00 i Harbo�re Centeret

Der vil komme n�rmere information, n�r situationen er normal igen


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af 2011! Vigtig information !


K�re grundejer.


Bestyrelsen har p� baggrund af den omfattende corona virus besluttet at udskyde generalforsamlingen
som skulle v�re afholdt 9 maj, 2020.


Om den kan afholdes senere i �r, eller om den f�rst bliver afholdt p� den �rlige normale tidspunkt, dagen efter St. bededag 2021, afg�res senere p� et bestyrelsesm�de.


Bestyrelsen er helt opm�rksom p� at det st�r i vedt�gterne hvorn�r generalforsamlingen skal v�re afholdt, men p� grund af den ekstra ordin�re situation vi st�r i er dette et n�dvendigt skridt at tage.

H�ber der er forst�else for denne beslutning.


Dette til venlig orientering.

Med venlig hilsen,  Bjarne Leth,  Formand,  Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.NYHEDSBREV, Oktober 2019.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")Referat fra generalforsamling 2019

Ligger under 4.20.2 

Vejnavne :
Ang�ende vejnavne i omr�det, s� har jeg f�et et dokument � Vejnavne efter strandinger�
fra �Lokalarkivet for Thybor�n, Habo�re & Engbjerg�   (http://harbooerelokalarkiv.dk/)
(en interessant hjemmeside om hele omr�det med masser af historie og billeder �fra dengang�.)
L�s det HER


Vindm�ller:
Er du ikke medlem af �STOP Vesterhav Nord� endnu, kan du f�lge udviklingen her:
�Husk at I altid kan finde os p� facebook STOP Vesterhav Nord. Vi bliver glade for likes,
men endnu mere begejstrede dersom I deler opslagene i Jeres netv�rk �
(Min familie l�ner kun sommerhuset hvis de melder sig ind i foreningen . . . . . . . . .)Lagt p� siden 11-03-2019

NYHEDSBREV, Marts 2019.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")

Lagt p� siden 07-02-2019


Har f�et tilsendt f�lgende information fra SJ Feriehusudlejning:

Info om fradrag ved elforbrug


L�s om "Bundfradrag"  p� 40.900 kr. i 2019 og  "Neds�ttelse af elafgifter".

&

Info om vindm�ller ved Vestkysten

L�s om de forskellige aktiviteter der er igang p� dette omr�de - klik p� billed.

Tilmelding til "Stiftende General forsamling STOP Vesterhav Nord" - klik HER


Information fra artikel p� ing.dk

Midlertidig skrotningsordning for br�ndeovne
Lagt p� siden 22-12-2018

NYHEDSBREV, December 2018.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")


 Lagt p� siden 14-11-2018M�d politiet og en sikringsekspert fra Bo trygt!, der giver gode r�d og tips

til at indbrudssikre din bolig/fritidshus, l�rdag d. 15. december i Lemvig.

Se / Hent / Print invitationen HERLagt p� siden 23-05-2018

Referat & foto fra ordin�r generalforsamling 2018Link til folder med referat & foto (Klik her)
(Ligger under punkt " 4.19 �r 2018")

Nyt under "Download" menu punket:
Lemvig Kommune har udarbejdet 2 foldere til dig som ejer
sommerhus og gerne vil have mere af den danske kystnatur:
Lav en naturhave ved dit sommerhus.
Bek�mpelse af rynket rose.


Samt en Affaldsguide 2018 folder fra  "nomi4s"


Fra Naturstyrelsen: Til kamp mod Rynket Rose 

Sommerhusejere langs den jyske vestkyst opfordres i en ny
folder til at bek�mpe planten rynket rose. Rosen er talrig
ved kysterne, hvor den er kendt for b�de k�nne blomster og
velsmagende hyben. Uheldigvis spreder rynket rose sig fra
sommerhusomr�derne og ud i den vilde natur, hvor rosen
udkonkurrerer de oprindelige planter og dyr, og derfor
opfattes planten som en invasiv art.


Find det hele under "Download" menupunktet

Flere informations sider fra Lemvig Kommune: Natur p� land:
Invasive arter (Bj�rneklo og lignende)
Vandreture i Lemvig
Cykelruter i Nordvestjylland
Naturpleje
Fjordhaver i Lemvig
Natura 2000
Natur for sommerhusejereLagt p� siden 19-03-2018

Indkaldelse til ordin�r generalforsamling

Indkaldelse til ordin�r generalforsamling 2018 (Klik her)

F�lgebrev til indkaldelse, generalforsamling 2018 (Klik her)

(Ligger under " 4.19.1 Indkaldelse / Forslag ")
Lagt p� siden 21-01-2018

NYHEDSBREV, Januar 2018.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")

Se billeder fra bygning af genbrugsplads HER
Lagt p� siden 27-010-2017

Kystn�re Havvindm�ller

En landsd�kkende gruppe vil have energiforliget fra 2012 om kystn�re

vindm�ller revurderet. Derfor er gruppen g�et i gang med at indsamle underskrifter.


Presse information fra guppen , der er udsendt:  Se eller hent her


Se artiklen fra TvMidtVest   HER


Vil man st�tte op om det gode initiativ, kan det g�res  HER

En af bem�rkningerne fra siden:

"Vi har i �rtier beskyttet vores kystlinje med fredning - og s� kan det ikke v�re rigtigt

at man kan etablere k�mpem�ssige industrianl�g t�t p� vores kyster"


Se mere om kampagnen  HER


Hvorfor s� t�t p� vore natursk�nne og velbes�gte kyster, n�r Vattenfall har
eksisterende projekter i gang 25-40 km fra den jyske vestkyst:     
Se Horns Rev
Tidligere info om m�llerne: Se punkt  2.9.1 Klage sager  til venstre i Menuen
Lagt p� siden 21-01-2017

NYHEDSBREV, Juli 2017.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")


 

Lagt p� siden 10-04-2017

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Se den her:  Indkaldelse til ordin�r generalforsamling 2017 (Klik her)

F�lgebrev til indkaldelse, generalforsamling 2017 (Klik her)

( "Ligger under "4.18.1 Indkaldelse / Forslag" )

Lagt p� siden 07-02-2017

Beslutningen om kystn�re havvindm�ller ligger fast og der afholdes offentlig  m�de i
Harbo�re centeret torsdag den 9. februar 2017, kl 19:00
vedr�rende de kystn�re vindm�ller.
P� m�det vil Vattenfall redeg�re for projektet.  De vil komme ind p� anmeldelse vedr�rende
v�rditabserstatning samt reglerne for k�beretsordningen. 
Se indkaldelsen som har v�ret i den lokale ugeavis her

Lagt p� siden 21-01-2017

NYHEDSBREV, Januar 2017.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")Lagt p� siden 08-11-2016

Kystdirektoratet: Det m� du bygge ved kysterne

Se artikel fra DR / Radio MidtVest her

eller hent den som PDF her

Evt tilmelding til m�der ved "Kyst" her

 

 

Lagt p� siden 16-10-2016

NYHEDSBREV, Oktober 2016.

L�s det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")

 

Der er ogs� kommet et par billeder (under menu punkt 2.8.2)

 

Billeder fra opf�relse af hus p� Viktoriavej 56, Vejlby Klit, i 1976

Billeder fra Anne Marie Aalb�k, Lemvig.

Se billeder HER

 

 

Lagt p� siden 30-08-2016

Indbydelse til borgerm�de om kystn�re havvindm�ller

i Harbo�re Centret l�rdag den 17. sept. 2016 kl. 17.00

Vil du gerne have kystn�re havm�ller � som beskrevet i Vesterhav Nord projektet?

 - eller ser du hellere disse vindm�ller placeret i eksisterende vindm�lleparker?

S� kom til borgerm�de om projektet, hvor Ministeren for Energi-, forsynings- og klimaminister (Lars Chr. Lilleholt) redeg�r for beslutningen om det energipolitiske forlig fra 2012, og ikke mindst redeg�re for Regeringens forslag om at opgive de kystn�re havm�ller.

Hent / se hele invitation her

Hent / se agenda her 

 

Se evt flere artikler om emnet p� disse link:

Den offentlige h�ring af VVM-redeg�relsen for Vesterhav Nord er afsluttet.

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/kystnaere-havmolleparker-2

 

 Energinet.dk unders�ger muligheden for at opstille op til 200 MW havm�ller ved Vesterhav Nord

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaere-havmoeller/Sider/Vesterhav-Nord.aspx

 

Indsigelse overfor havm�llepark Vesterhav Nord

http://www.lemvig.dk/Files/Files/FICS/Sites/Teknik-%20og%20Miljoeudvalget/internet/juni/InfRef3667-bilag/Bilag507643.PDF

  

VVM -redeg�relse - baggrundsrapport

http://naturstyrelsen.dk/media/136692/atr-15_vesterhav-nord_flytrafik_april-2015.pdf

  

Vindm�lleprojekt �Vesterhav Nord�

http://m.folkebladetlemvig.dk/laeserbrev/vindmoelleprojekt-vesterhav-nord

  

Milj�- og F�devareministeriet, Vesterhav Nord Havm�llepark

http://svana.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager/vesterhav-nord-havmoellepark/

  

K�mper med underskud

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10998/1/L_sbreve_-_kystn_re_havvindm_ller.pdf

  

12 mytedr�bere

http://www.dkvind.dk/mytedraebere/alle.pdf

  

 

Find selv flere artikler her

https://www.google.dk/#q=Vesterhav+Nord+projektet

 

 

 

Lagt p� siden 23-06-2016

 

NYHEDSBREV, Juni 2016.

L�s det HER

(Ligger ogs� under " 2.1 Nyhedsbreve ")

 


Lagt p� siden 13-04-2016

Fritidsbolig er ogs� omfattet af service/h�ndv�rkerfradrag for 2016 og 2017

Se mail korrespondance - tilsendt af Knud Aage Nielsen

L�s hele skrivelsen fra Skat Her
Lagt p� siden 13-04-2016


Kloakering og dr�ning af Vejlby etape 8 og 9 - Opdateret tidsplanskort

Se den HerLagt p� siden 08-03-2016

S� I artiklen:

�Generalforsamling i Harbo�re Nordre Digelag:

S�dan blev afstemningen �  ?

Ellers kan I l�se Dagbladet Holstebro Struers artikel her:

Og se en video fra �Harbo�re Revyen�, der forklarer hva� der foregik p� generalforsamlingen.

Se indslaget fra revyen her:  (med danske undertekster . . . )
Lagt p� siden 08-12-2015

Video fra indvielsen af stiprojekt omkring Ferring s�.

Se video - klik herLagt p� siden 19-11-2015

REFERAT AF BYGGEM�DE 2,  19. november 2015

Referatet er taget af siden igen, uklarhed om det skal p� siden eller

der skal laves et nyhedsbrev, hvori der oplyses om status og kommende aktiviteter.

Referatet er i princippet ikke godkendt f�r n�ste byggem�de, hvor der er mulighed for at komme med bem�rkninger.

 

Lagt p� siden 19-11-2015

Vedr�rende kloakering:

Vejlby Klit spildevandskloakering og dr�ning etape 8 og 9

Klik her for at se REFERAT AF BYGGEM�DE 2,  19. november 2015

 

 

Lagt p� siden 06-11-2015

Vedr�rende kloakering:

Hermed seneste tidsplan (pr 4-11-2015)  for kloakerings projekt i Vejlby Klit, etape 8 og 9

Se Tidsplan HER        (Ligger i PDF format, s� du kan ogs� hente den som fil)

F�lg selv udviklingen p� pumpelaget's hjemmeside ( http://www.vejlby-pumpelag.dk/?q=node/1 ) under �Seneste Nyt�
Der kan ske �ndringer i projektplanen !, s� f�lg selv med p� Vejlby Pumpelag's hjemmeside og p�
Lemvig Vand & Spildevand's side (http://www.lvs-as.dk/)  -  Se under � Harbo�reland etape 8 & 9�

Lagt p� siden 29-10-2015

Vigtig information vedr. p�le opsat langs grunde / vejene.

L�s venligst denne skrivelse vedr�rende markerings p�lene, opsat i omr�det.

L�s den HER

(Ligger ogs� under 2.1 Nyhedsbreve)

Lagt p� siden 27-10-2015

Vedr�rende kloakering:

Tidsplan for etape 8 og 9

Hermed seneste tidsplan for kloakerings projekt i Vejlby Klit, etape 8 og 9

Se Tidsplan HER
Se F�lgebrev HER  

(Ligger i PDF format, s� du kan ogs� hente den som fil)

F�lg selv udviklingen p� pumpelaget's hjemmeside ( http://www.vejlby-pumpelag.dk/?q=node/1 ) under �Seneste Nyt�

Der kan ske �ndringer i projektplanen !, s� f�lg selv med p� Vejlby Pumpelag's hjemmeside og p�

Lemvig Vand & Spildevand's side (http://www.lvs-as.dk/)  -  Se under � Harbo�reland etape 8 & 9�

 

 

Lagt p� siden 17-10-2015

NYHEDSBREV, Oktober 2015.

L�s det HER

(Ligger ogs� under " 2.1 Nyhedsbreve ")

 

Vedr�rende kloakering:

F�lg selv udviklingen p� pumpelaget's hjemmeside ( http://www.vejlby-pumpelag.dk/?q=node/1 ) under �Seneste Nyt�

Der sker l�bende �ndringer i projektplanen, s� f�lg selv med p� deres hjemmeside og p�

Lemvig Vand & Spildevand's side (http://www.lvs-as.dk/)  -  Se under � Harbo�reland etape 8 & 9�

Der endnu ikke kommet en tidsplan man kan f�lge (der er dog flere der har rykket for den), f�r jeg "Tidsplanen" p� mail,

kommer der opdatering til dem der har tilmeldt sig Nyhedsmail.

 

 

 

Lagt p� siden 20-08-2015

 

Pga af ferie, en lidt sen opdatering af hjemmesiden.   

Referat fra generalforsamlingen 2015       --> Se under 4.16.2  Generalforsamling 

Billeder fra do.                                                -->  Se under 4.16.3  Foto

Lagt p� siden 20-08-2015

Indkaldelse til stiftende generalforsamlig for nyt

digelag i Harbo�reomr�det

Lemvig Kommunalbestyrelse har den 26. november 2014 truffet endelig beslutning om at oprette et f�lles digelag for Harbo�re, Strande og Ferring.

Digelaget f�r til opgave at sikre den fremtidige beskyttelse mod h�jvande i Limfjorden.

I forbindelse med digelagets oprettelse indkaldes der hermed til stiftende generalforsamling:

L�rdag den 29. august 2015 kl. 13.30

i Harbo�re Centret, Lemvigvej 9, Harbo�re

 

Tilmelding

Af hensyn til tilrettel�ggelsen skal tilmelding til den stiftende generalforsamling

sendes p� mail til teknik@lemvig.dk eller meddeles p�

telefon 96 63 11 04 senest den 21. august 2015.

 

L�s mere her : Nyt digelag til at bestyre diger og sluser i Harbo�re, Strande og Ferring

 Indkaldelse til alle grundejere, fra kommunen via e-boks

Processen indtil nu

 

Lagt p� siden 20-08-2015

Billeder fra indvielse af den nyanlagte sti

L�rdag den 27.6.2015, kl.13.30 var der indvielse af den nyanlagte sti m.m. omkring Ferring s� ved h�fde 10.
Her er nogle billeder fra dagen.

K�bmand Axel Nielsen havde udloddet 2 stk cykler ved en lodtr�kning - se de heldige vindere i billedserien
(En vinder fra Vejlby Klit & en fra Ferring � bedre fordelt kan det jo ikke v�re.)

Stiprojekt kan du se her: Oversigts kort, Ferring S� - Stiprojekt

 


Undermenu

Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage